Safety Work
ReadyPlanet.com
Safety Work

 

 

1. TOOLBOX MEETING & PPE CHECK BEFORE START

     ตรวจสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน  พูดคุยและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและระเบียบต่างๆ

  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการทำงาน

        หน้า 1/1
1
[Go to top]